Regulamin

Regulamin

Regulamin


Postanowienia ogólne

1.    Właścicielem sklepu internetowego www.zabawki-oli.pl jest Piotr Kaźmierczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo Usługowa Oli Piotr Kaźmierczak, ul. Wesoła 7, 42-263 Wrzosowa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5732514741, REGON 241737857.

2.    Sklep internetowy www.zabawki-oli.pl prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet, zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3.    Korzystanie ze sklepu internetowego www.zabawki-oli.pl jest możliwe bez rejestracji lub poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, czego efektem jest założenie konta.

4.    Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.zabawki-oli.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5.    Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

6.    Wszystkie produkty oferowane w  www.zabawki-oli.pl są wolne od wad fizycznych            i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Opis stanu oferowanego produktu znajduje się w karcie każdego produktu.

7.    Zamówione produkty mogą zostać dostarczone przez firmę kurierską lub odebrane w siedzibie firmy. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku dostaw wskazanym na stronie  www.zabawki-oli.pl w zakładce Dostawa.

8.    Umowa zawarta pomiędzy Klientem a FHU Oli Piotr Kaźmierczak dotycząca zakupu danego produktu w sklepie www.zabawki-oli.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn firmy FHU Oli Piotr Kaźmierczak ul. Wesoła 7, 42-263 Wrzosowa

9.    Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepie www.zabawki-oli.pl       w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

10.                       Dostępne formy płatności:

- "ODBIÓR OSOBISTY" - przy odbiorze osobistym w siedzibie -" KURIER - POBRANIE" - płatność za pobraniem
- "PRZEDPŁATA NA KONTO" (zamówiony towar zostanie wysłany bezpośrednio po odnotowaniu wpływu na konto kwoty stanowiącej równowartość transakcji tzn. koszt zakupu produktu plus koszt dostawy)

 

Reklamacje i gwarancje

1.    Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Okres gwarancji od 12 do 24 miesięcy.

2.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).

3.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

4.    W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

6.    W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

7.    Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

8.    Jeżeli Towar ma wadę, Kupującego może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

9.    Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10.                       Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

11.Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12.Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

13.Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Kupującego.

14.   W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

15.  Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

16.  Kupujący realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

 

Prawo odstąpienia od umowy

1.    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.    Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

3.    W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

4.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Firma Handlowo Usługowa Oli Piotr Kaźmierczak, ul. Wesoła 7, 42-263 Wrzosowa  lub na adres poczty elektronicznej: pileczkibasenowe@onet.pl

5.    Sprzedawca potwierdzi e-mailowo Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.    Sklep zwraca należność za zwracany towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru drogą przelewu bankowego na wskazane przez zwracającego konto.

7.    Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8.    Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Firma Handlowo Usługowa Oli Piotr Kaźmierczak, ul. Wesoła 7, 42-263 Wrzosowa 

9.    Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

10.    Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Konsument może zgodzić się na inny sposób zwrotu płatności zaproponowany przez Sprzedawcę.

11.         Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

 


Polityka ochrony prywatności i cookies

1.    Firma Handlowo Usługowa Oli Piotr Kaźmierczak (właściciel sklepu internetowego www.zabawki-oli.pl ) jest administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów podczas rejestracji i w sklepie internetowym www.zabawki-oli.pl

2.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepu internetowego www.zabawki-oli.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży, a także w celach ich archiwizacji.

2.    Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych znajdujących się w formularzu rejestracyjnym jest konieczne do założenia konta oraz do realizacji składanych zamówień.

3.    Sklep www.zabawki-oli.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z www.zabawki-oli.pl

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


 

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Firma Handlowo Usługowa Oli Piotr Kaźmierczak

ul. Wesoła 7

42-263 Wrzosowa 


Ja ............................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży 
następującej/ych rzeczy ........................................................................................, 
Data zawarcia umowy to......................, data odbioru ................................ 
Imię i nazwisko.................................................................... 
Adres................................................................................... 
Data...................

 

 

www.zabawki-oli.pl

F.H.U. OLI
ul. Wesoła 7
42-263 Wrzosowa

kom.: 506 452 964

Wszystkie prawa zastrzeżone 2015